STATUT
STOWARZYSZENIA HOSPICJUM KUTNOWSKIE
tekst jednolity – stan na dzień 4 grudnia 2020 r.

Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie powstało z inicjatywy Katarzyny Kowalewskiej, której pasja, poświęcenie, zdolności organizacyjne a przede wszystkim otwartość na potrzeby chorych spowodowały, iż powstała i działa organizacja niosąca pomoc osobom jej potrzebującym.

Rozdział I
Postanowienia ogólne.
§ 1.

1. Stowarzyszenie Hospicjum Kutnowskie, zwane w dalszych postanowieniach statutu Hospicjum, jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych - stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną.
2. Hospicjum ma prawo używania pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 1 (1)

Hospicjum jest organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

§ 2.

1. Hospicjum jest powołane dla sprawowania wszechstronnej opieki: medycznej, psychologicznej, duchowej i socjalnej nad chorymi, znajdującymi się w terminalnym okresie choroby nowotworowej i innych chorób, których leczenie w ramach Hospicjum Domowego oraz Hospicjum Stacjonarnego jest finansowane także ze środków publicznych.
2. Opieka jest sprawowana przez zespoły składające się m.in. z lekarzy, pielęgniarek, psychologów, rehabilitantów, opiekunów medycznych, konsultantów, doradców, duchownych i wolontariuszy o zawodach niemedycznych.

§ 3.

Terenem działania Hospicjum jest teren Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4.

Siedzibą Hospicjum jest miasto Kutno.

§ 5.

Hospicjum działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, niniejszego Statutu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 6.

Hospicjum może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.

§ 7.

1. Hospicjum opiera swoją działalność na pracy wolontaryjnej swoich członków.
2. W przypadkach wynikających z potrzeb Hospicjum, Hospicjum może zatrudniać w niezbędnym zakresie pracowników (m.in. w oparciu o kodeks pracy i kodeks cywilny), w tym także swoich członków.
3. Osobom wchodzącym w skład organów Stowarzyszenia oraz członkom Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych, według odrębnie określonych zasad.

§ 8.

Czas trwania Hospicjum jest nieokreślony.

§ 9.

1. Hospicjum prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
   a) ochrony i promocji zdrowia, w tym w zakresie:
     - praktyka lekarska (PKD 86.2)
     - działalność fizjoterapeutyczna  (PKD 86.90.A),
     - praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
     - działalność szpitali (PKD 86.1)
     - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90 E)
   b) pomocy społecznej
     - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
     - użyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
   c) kultury, rekreacji i rozrywki, m.in. organizując festyny, spotkania integracyjne (PKD 93.29.B)
   d) oświaty, m.in. organizując szkolenia, konferencje, seminaria (PKD 85.59.B)
   e) promocji i organizacji wolontariatu
2. Hospicjum prowadzi odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:
   a) ochrony i promocji zdrowia, w tym w zakresie:
     - praktyka lekarska (PKD 86.2)
     - działalność fizjoterapeutyczna (PKD 86.90.A),
     - praktyka pielęgniarek i położnych (PKD 86.90.C)
     - działalność szpitali (PKD 86.1)
     - pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 86.90 E)
   b) pomocy społecznej
     - pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 88.99.Z)
     - użyczania pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.29.Z)
   c) kultury, rekreacji i rozrywki, m.in. organizując festyny, spotkania integracyjne (PKD 93.29.B)
   d) oświaty, m.in. organizując szkolenia, konferencje, seminaria (PKD 85.59.B)
   e) sprzedaży towarów i usług wytworzonych przez podopiecznych w ramach terapii oraz sprzedaży przedmiotów udokumentowanych darowizn (PKD 47.99.Z)
3. Hospicjum prowadzi nieodpłatną działalność statutową w zakresie:
   a) działalność organizacji religijnych (PKD 94.91.Z)
   b) tanatopraktyki (PKD 96.03.Z)
4. Dochód z działalności odpłatnej służy wyłącznie prowadzeniu przez Hospicjum działalności statutowej, w tym pożytku publicznego.
5. Dochód z działalności stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

Rozdział II
Cele Hospicjum i sposoby ich realizacji
§10.

Celem Hospicjum jest:
a) Odpłatne i nieodpłatne udzielanie osobom chorym w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki medycznej, psychicznej, socjalnej i duchowej przystosowanej do szczególnych potrzeb tych chorych, poprzez zespoły opieki domowej oraz poprzez pobyt w stacjonarnym zakładzie całodobowym na zasadach ustalonych regulaminem tego zakładu
b) udzielanie pomocy rodzinom chorych wym. wyżej.
c) jednoczenie ludzi dobrej woli, gotowych udzielać wolontaryjnie opieki i pomocy w zakresie określonym powyżej.

§11.

Hospicjum realizuje swoje cele w następujący sposób :
a) sprawuje opiekę nad chorymi w terminalnej fazie choroby nowotworowej i innych chorób poprzez zespoły opieki domowej oraz w stacjonarnym zakładzie całodobowym na zasadach określonych odrębnie,
b) uruchamia i prowadzi poradnie opieki hospicyjnej i inne poradnie, w tym poradnie leczenia bólu,
c) informuje o swej działalności statutowej, współdziałając z prasą, radiem, telewizją, wydając własne wydawnictwo oraz stosując inne środki w tym zakresie,
d) propaguje ideę i metody opieki nad chorymi w stanach terminalnych z powodu choroby nowotworowej i innych chorób,
e) organizuje szkolenia, konferencje, seminaria dla swych członków, a także dla sympatyków idei hospicyjnej, realizując cele edukacyjne polegające na rozwijaniu oświaty w zakresie zagadnień hospicyjnych,
f) zbiera środki finansowe i rzeczowe potrzebne dla realizacji celów hospicjum poprzez akcje charytatywne i prowadzenie działalności odpłatnej,
g) pozyskuje i szkoli wolontariuszy
h) współpracuje z placówkami resortu Zdrowia i Opieki Społecznej, Ośrodkami Opieki Społecznej oraz innymi jednostkami rządowymi i samorządowymi,
i) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami o podobnym lub zbliżonym charakterze.

§12.

Realizując powyższe cele statutowe Hospicjum opiera się na pracy społecznej swoich członków i innych osób. W przypadkach wynikających z potrzeb Hospicjum, Hospicjum może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki.
§ 13.

Członkowie Hospicjum dzielą się na:
a) zwyczajnych
b) wspierających
c) honorowych

§ 14.

Członkami zwyczajnymi Hospicjum mogą być osoby pełnoletnie – obywatele polscy i cudzoziemcy posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej, które popierają cele Hospicjum oraz złożą deklarację członkowską.

§ 15.

1. O przyjęciu danej osoby w poczet członków zwyczajnych Hospicjum decyduje Zarząd w formie uchwały podjętej zwykłą większością głosów. O podjęciu uchwały Zarząd zawiadamia zainteresowanego.
2. Od odmowy przyjęcia w poczet członków zwyczajnych zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Hospicjum, którego uchwała w tym przedmiocie jest ostateczna.

§ 16.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Hospicjum, korzystając z czynnego i biernego prawa wyborczego,
b) brać udział w pracach Hospicjum, używać jego odznak
c) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Hospicjum.

§ 17.

Do obowiązków członków zwyczajnych należy :
a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Hospicjum
b) realizacja i propagowanie idei społecznej opieki nad chorymi, zarówno w ramach Hospicjum jak i w ogólności
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§ 18.

1. Praca członka zwyczajnego na rzecz Hospicjum jest wykonywana honorowo, z zastrzeżeniem § 12 Statutu.
2. Za szczególnie duży wkład pracy, o którym mowa w ust. 1 członkom zwyczajnym mogą być przyznawane odznaki i wyróżnienie.

§ 19.


1. Utrata członkostwa następuje przez skreślenie lub wykluczenie członka.
 Skreślenia członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
   a) rezygnacji z członkostwa złożonej na piśmie,
   b) nieusprawiedliwionego zalegania przez członka, mimo pisemnego upomnienia, z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy,
   c) śmierci członka.
2. Wykluczenie członka dokonuje Zarząd w następujących przypadkach:
   a) prowadzenia działalności sprzecznej ze statutem oraz uchwałami Hospicjum
   b) popełnienie czynu, który godzi w dobre imię Hospicjum lub dyskwalifikuje daną osobę jako członka
3. Przed podjęciem uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt b oraz ust.2 Zarząd umożliwi członkowi uprzednie złożenie stosownych wyjaśnień na piśmie lub osobiście na posiedzeniu Zarządu.
4. Od uchwały Zarządu w sprawie , o której mowa w ust. 1 pkt b oraz ust. 2 członek Hospicjum może odwołać się w terminie 30 dni od podjęcia uchwały lub powzięcia wiadomości o niej, do Walnego Zebrania. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

§ 20.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą, która za swą zgodą zostanie przyjęta do Hospicjum.
2. Członek wspierający opłaca składkę członkowską w zadeklarowanej przez siebie wysokości, bądź w inny sposób udziela pomocy finansowej.

§ 21.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, której godność tę nadało, na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków. Godność taka może być nadana osobom szczególnie zasłużonym w realizacji celów statutowych.

§ 22.

Członek wspierający i członek honorowy maja uprawnienia członków zwyczajnych z wyjątkiem prawa wyborczego.

Rozdział IV
Władze Hospicjum.
A. Postanowienia ogólne.
§ 23.

Władzami Hospicjum są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd
c) Komisja Rewizyjna

§ 24.

1. Kadencja władz wybieralnych trwa 5 lat. Dopuszczalny jest wybór członków władz na następne kadencje. Kadencja władz Stowarzyszenia kończy się w dniu Walnego Zebrania Członków Hospicjum za ostatni rok urzędowania.
2. W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej na jego miejsce wchodzi członek, który w wyborach uzyskał następną pozycję wśród kandydatów do danej władzy.

§ 25.

1. Uchwały władz Hospicjum zapadają zwykłą większością głosów, chyba że przepisy statutu mówią inaczej.
2. W sytuacjach wyjątkowych wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków dopuszczalne jest podjęcie uchwały przez ten organ bez Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą pisemną zgodę na to postanowienie bądź na pisemne głosowanie.
3. W razie uzyskania równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego.

B. Walne Zebranie Członków.
§ 26.

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Hospicjum. Walne Zebranie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§ 27.

Zwyczajne Walne Zebranie odbywa się raz do roku, nie później niż do końca pierwszej połowy roku, ma charakter sprawozdawczy lub sprawozdawczo-wyborczy. Termin i miejsce odbycia oraz porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Hospicjum, powiadamiając pisemnie członków na 7 dni przed terminem Walnego Zebrania, załączając do zawiadomienia swoje sprawozdanie lub wskazując, gdzie i kiedy będzie ono wyłożone.

§ 28.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie odbywa się na wniosek Zarządu lub na pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogółu członków zwyczajnych, bądź na wniosek Komisji Rewizyjnej złożony do Zarządu. Nadzwyczajne Walne Zebranie Zarząd powinien zwołać nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.
2. W sytuacjach wyjątkowych wymagających niezwłocznego podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków dopuszczalne jest zwołanie Walnego Zebrania telefonicznie lub w inny sposób, w tym SMS-owo, e-mailowo, na 3 dni przed terminem Zebrania, z jednoczesnym poinformowaniem o porządku obrad Zebrania.
3. Walne Zebranie może odbyć się zdalnie, jeśli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami.

§ 29.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie kierunków i programu działania Hospicjum
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
c) udzielanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, absolutorium ustępującemu Zarządowi
d) wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej
e) uchwalanie wysokości składki członkowskiej
f) uchwalanie Planu finansowego Hospicjum
g) uchwalanie zmian statutu
h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Hospicjum
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia z Hospicjum
j) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, w tym Prezesa

§ 30.

1. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych na nim członków.
2. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.

C. Zarząd Hospicjum.
§ 31.

1. Zarząd Hospicjum składa się z 1-3 osób. Członkowie Zarządu mogą wybrać spośród siebie Prezesa Zarządu.
2. Zarząd działa na podstawie regulaminu, ustalającego zasady funkcjonowania Zarządu.
3. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 32.

Do kompetencji Zarządu należy:
a) reprezentowanie Hospicjum na zewnątrz i działanie w jego imieniu
b) przyjmowanie członków Hospicjum, prowadzenie ich ewidencji, egzekucja składek członkowskich, skreślenie i wykluczenie członków
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
d) przygotowanie projektu Planu finansowego Hospicjum i projektu wysokości składek
e) zarządzanie majątkiem Hospicjum
f) kierowania całokształtem działalności Hospicjum
g) organizowanie prac Hospicjum w kierunku optymalnej realizacji celów statutowych
h) inne sprawy nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Hospicjum.

§ 33.

skreślony

§ 34.

W razie potrzeby Zarząd może tworzyć komisje dla załatwienia konkretnie oznaczonej sprawy. Członkami Komisji mogą być osoby spoza zarządu, z tym, że jej przewodniczącym każdorazowo jest członek zarządu.

§ 35.

Zebrania Zarządu zwołuje się przynajmniej raz na kwartał

D. Komisja Rewizyjna.
§ 36.

Komisja Rewizyjna składa się z 2-4 członków, wybranych przez Walne Zebranie Członków. Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, pozostali członkowie mają status członków Komisji Rewizyjnej.

§ 36(1)

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

§37.

Komisja Rewizyjna posiada następujące prawa i obowiązki:
a) kontrola, przynajmniej raz w roku, gospodarki finansowej Hospicjum,
b) kontrola, przynajmniej raz w roku, stanu majątku oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania przez Zarząd,
d) składanie wniosków w przedmiocie udzielenia Zarządowi absolutorium przez Walne Zebranie,
e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania.,
f)  podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem, a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Stowarzyszenie w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Stowarzyszenia przy tych czynnościach; do reprezentowania Stowarzyszenia wystarczy jeden członek Komisji Rewizyjnej przez nią upoważniony.

§38.

Członkostwo w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji,
b) ustania członkostwa w Hospicjum,
c) zrzeczenia się uczestnictwa w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie

Rozdział V.
Majątek i dochody Hospicjum.
§39.

1. Majątek Hospicjum powstaje ze składek członkowskich , świadczeń członków wspierających, dotacji, subwencji, darowizn, spadków, zapisów, dochodów działalności wykonywanej odpłatnie oraz własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Hospicjum oraz ofiarności społecznej i innych świadczeń.
2. Dochody z dotacji, darowizn, subwencji, spadków i zapisów mogą być użyte dla realizacji wszystkich celów Hospicjum o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Hospicjum może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza.
4. Hospicjum może zbierać środki finansowe potrzebne do realizacji celów statutowych poprzez wszelkie dozwolone prawne formy pozyskiwania funduszy, w tym także w postaci sprzedaży (aukcji) wyrobów ofiarowanych przez darczyńców i wykonanych przez podopiecznych Hospicjum

§ 40.

Majątek Hospicjum tworzą:
a) nieruchomości i rzeczy ruchome, będące własnością Hospicjum
b) inne prawa majątkowe
c) środki pieniężne.
Majątek ten służy wyłącznie do realizacji celów Hospicjum.

§ 40(1).

Hospicjum nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli

§ 40(2).

Hospicjum nie może przekazywać swojego majątku na rzecz osób wymienionych w § 40 (1), na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach

§ 40(3).

Hospicjum nie może wykorzystywać majątku na rzecz osób wymienionych w § 40 (1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego

§ 40(4).

Hospicjum nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w § 40 (1) na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 41.

Hospicjum prowadzi rachunkowość wg obowiązujących przepisów.

§ 42.

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw przy Zarządzie wieloosobowym wymagane jest działanie Prezesa zarządu lub dwóch członków Zarządu łącznie

Rozdział VI
Postanowienia końcowe.
§ 43.

Zmiana statutu lub rozwiązanie Hospicjum wymaga uchwały Walnego Zebrania.

§ 44.

1. Uchwała o rozwiązaniu Hospicjum powinna określać sposób likwidacji Hospicjum oraz cel na jaki zostanie przekazany jego majątek.
2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Hospicjum Walne Zebranie powołuje komisję likwidacyjną.

Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by Age Themes